Beveiligd
Beveiligde omgeving Nog vragen? 0800 - 022 99 99

DeelnemersreglementBijzondere Trekking

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. De aan Staatsloterij B.V. verleende Beschikking Staatsloterij is leidend en alle verplichtingen ingevolge de Beschikking Staatsloterij worden door Staatsloterij B.V. nageleefd.

1.2 Dit deelnemersreglement is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Staatsloterij B.V. en personen die deelnemen aan de éénmalig door Staatsloterij B.V. aangeboden loterij (hierna te noemen: Bijzondere Trekking), waarvan de trekking zal plaatsvinden op 27 mei 2017 (hierna te noemen: deelnemer dan wel deelnemers).

1.3 In gevallen waarin dit deelnemersreglement niet voorziet beslist Staatsloterij B.V.

Artikel 2 Aanmelding en deelname

2.1 Deelname aan de Bijzondere Trekking staat open voor personen die in de periode 1 januari 2000 tot en met 31 december 2007 (gedeeltelijk) hebben deelgenomen aan de door (de rechtsvoorganger van) Staatsloterij B.V. georganiseerde trekkingen van de Staatsloterij, Koninginnedagloterij en/of Oudejaarsloterij en/of door de (de rechtsvoorganger van) Staatsloterij B.V. georganiseerde Koninginnedagloterij 2008 en die ook overigens voldoen aan de in dit deelnemersreglement omschreven voorwaarden voor deelname.

2.2. Aan de Bijzondere Trekking kan door deelnemers éénmalig worden deelgenomen door in de periode 10 april 2017 tot en met 20 mei 2017 aan te melden via:

2.3 Bij aanmelding dienen naar waarheid de volgende gegevens te worden verstrekt: initialen, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, IBAN-rekeningnummer, de wijze van meespelen in 2000 - 2007 en/of Koninginnedagloterij 2008 (giraal of contant), klantnummer bij de (rechtsvoorganger)) van Staatsloterij B.V. (indien beschikbaar) en eventueel een door Staatsloterij B.V. geselecteerde organisatie met maatschappelijke doel waaraan de deelnemer prijzen tot en met een bedrag ter hoogte van € 1.000 per deelnamebewijs wil schenken. Daarnaast zal Staatsloterij B.V. indien daartoe aanleiding is de deelnemer tijdens of na aanmelding verzoeken om de deelname in voornoemde periode te onderbouwen door middel van de door Staatsloterij B.V. te bepalen informatie en/of stukken. Die informatie en/of stukken kunnen zowel digitaal als per post worden ingediend bij Staatsloterij B.V. Informatie en/of stukken die digitaal worden ingediend dienen uiterlijk maandag 22 mei 2017 door Staatsloterij B.V. te zijn ontvangen. Informatie en/of stukken die per post worden ingediend dienen uiterlijk vrijdag 19 mei 2017 door Staatsloterij B.V. te zijn ontvangen.

2.4 Mits de deelnemer voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in dit deelnemersreglement, kent Staatsloterij B.V. na aanmelding aan de Bijzondere Trekking als bedoeld in artikel 2.2 de deelnemer conform de onderstaande regeling maximaal vijf deelnamebewijzen toe:

  • A. vier deelnamebewijzen indien de deelnemer éénmaal of meerdere malen heeft deelgenomen aan de trekkingen zoals bedoeld in artikel 2.1 en de deelnemer dit naar het oordeel van Staatsloterij B.V. (voldoende) heeft onderbouwd zoals bedoeld in artikel 2.3;
  • B. twee deelnamebewijzen indien de deelnemer meerdere malen heeft deelgenomen aan de trekkingen zoals bedoeld in artikel 2.1 en de deelnemer dit naar het oordeel van Staatsloterij B.V. niet (voldoende) heeft onderbouwd zoals bedoeld in artikel 2.3;
  • C. één deelnamebewijs indien de deelnemer éénmaal heeft deelgenomen aan de trekkingen zoals bedoeld in artikel 2.1 en de deelnemer dit naar het oordeel van Staatsloterij B.V. niet (voldoende) heeft onderbouwd zoals bedoeld in artikel 2.3; of
  • D. maximaal vijf - al dan niet additionele - deelnamebewijzen indien Staatsloterij B.V. op grond van een aan haar toekomende discretionaire bevoegdheid hier reden toe ziet.

2.5 Op basis van de opgegeven gegevens ontvangt de deelnemer van 10 april 2017 tot en met 26 mei 2017 schriftelijk dan wel per e-mail na het volledig en juist doorlopen van de aanmelding van Staatsloterij B.V. het deelnamebewijs of de deelnamebewijzen met unieke lotnummer(s).

2.6 Aan de Bijzondere Trekking wordt deelgenomen met uniek(e) lotnummer(s) zoals vermeld op het deelnamebewijs of de deelnamebewijzen, in het bericht als bedoeld in artikel 2.5.

2.7. Deelname aan de Bijzondere Trekking geschiedt uitsluitend op basis van de gegevens in de door Staatsloterij B.V. voor die loterij gebruikte registratie- en administratiesystemen.

2.8 Indien en voor zover de deelnemer niet voldoet aan de voorwaarden voor deelname zoals omschreven in dit reglement kan Staatsloterij B.V. de deelname ongedaan maken.

Artikel 3 Finale kwijting

3.1 Met deelname aan de Bijzondere Trekking doet de deelnemer afstand van eventuele aanspraken en vorderingen op (i) Staatsloterij B.V., (ii) de Nederlandse Loterij B.V., (iii) alle bestuurders, commissarissen, functionarissen, personeel en overige (rechts)personen die werken voor en/of op enigerlei wijze werkzaam zijn (geweest) voor dan wel verbonden zijn (geweest) aan Staatsloterij B.V. dan wel Nederlandse Loterij B.V. (iv) de Staat der Nederlanden, (v) alle accountants, adviseurs, raadslieden en verzekeraars van de hierboven genoemde (rechts)personen en hun personeel, functionarissen en bestuurders en (vi) Stichting Staatsloterijschadeclaim.nl, die voortvloeien uit, gebaseerd zijn op, samenhangen met althans verband houden met de feiten en omstandigheden die aan de orde zijn gekomen in de procedure die heeft geleid tot het arrest van de Hoge Raad van 30 januari 2015 met zaaknummer 13/04238. De deelnemer stemt daar uitdrukkelijk mee in en verleent daarom ook onherroepelijke en onvoorwaardelijke kwijting voor alle hiervoor bedoelde aanspraken en vorderingen die de deelnemer mogelijk heeft in verband met zijn/haar (gedeeltelijke) deelname in de periode 1 januari 2000 tot en met 31 december 2007 aan de door (de rechtsvoorganger van) Staatsloterij B.V. georganiseerde Staatsloterij, Koninginnedagloterij en/of Oudejaarsloterij en door de (de rechtsvoorganger van) Staatsloterij B.V. georganiseerde Koninginnedagloterij 2008.

A. Deelname via de website

Artikel 4 Deelname langs direct elektronische weg

4.1 Voor de Bijzondere Trekking kunnen conform artikel 2 deelnamebewijzen, voor zover voorradig en van toepassing, worden verkregen via de website (langs direct elektronische weg).

4.2 Aanmelding voor deelname aan de Bijzondere Trekking langs direct elektronische weg geschiedt op een door Staatsloterij B.V. te bepalen wijze, waarbij geldt dat de deelname voltooid is en daarmee definitief wordt op het moment dat de deelnemer zijn/haar aanmelding heeft geactiveerd middels de door Staatsloterij B.V. aan de deelnemer verstuurde verificatie-e-mail en Staatsloterij B.V. conform artikel 2.5 één of meerdere deelnamebewijzen heeft toegekend aan de betreffende deelnemer.

4.3 Na aanmelding via www.staatsloterij.nl/bijzonderetrekking kan de Deelnemer binnen twee dagen na de activatie van de aanmelding via de verificatie-e-mail, doch uiterlijk op 26 mei 2017, de hiervoor bedoelde aanmelding ongedaan maken via het telefoonnummer: 0800 - 022 99 99 (gratis).

4.4 Slechts de administratieve gegevens van Staatsloterij B.V. zijn bepalend of rechtmatig langs direct elektronische weg is ingeschreven. Het is aan de deelnemer om te controleren of op het deelnamebewijs/ de deelnamebewijzen een volledig lotnummer is vermeld voor de Bijzondere Trekking en of de gegevens juist zijn vermeld.

4.5 Bij deelname langs direct elektronische weg worden gewonnen prijzen, met inachtneming van het tweede lid van dit artikel, uitgekeerd op een wijze zoals omschreven in artikel 13.

B. Deelname via de telefoon

Artikel 5 Deelname via de telefoon

5.1 Voor de Bijzondere Trekking kunnen conform artikel 2 deelnamebewijzen, voor zover voorradig en van toepassing, voor de Bijzondere Trekking, worden verkregen door aanmelding via het telefoonnummer 0800 - 022 99 99 (gratis).

5.2 Aanmelding voor deelname aan de Bijzondere Trekking via de telefoon geschiedt op een door Staatsloterij B.V. te bepalen wijze, waarbij geldt dat de deelname voltooid is en daarmee definitief wordt op het moment dat de deelnemer zijn/haar aanmelding heeft geactiveerd middels de door Staatsloterij B.V. aan de deelnemer verstuurde verificatie-e-mail en Staatsloterij B.V. conform artikel 2.5 één of meerdere deelnamebewijzen heeft toegekend aan de betreffende deelnemer.

5.3 Na de aanmelding via de telefoon kan de deelnemer binnen twee dagen na de (telefonische) activatie van de aanmelding via de verificatie-e-mail, doch uiterlijk op 26 mei 2017, de hiervoor bedoelde aanmelding ongedaan maken via het telefoonnummer: 0800 - 022 99 99 (gratis).

5.4 Slechts de administratieve gegevens van Staatsloterij B.V. zijn bepalend of rechtmatig via de telefoon is ingeschreven. Het is aan de deelnemer om te controleren of op het deelnamebewijs/ de deelnamebewijzen een volledig lotnummer is vermeld voor de Bijzondere Trekking en of de gegevens juist zijn vermeld.

5.5 Bij deelname via de telefoon worden gewonnen prijzen met inachtneming van het tweede lid van dit artikel, uitgekeerd op een wijze zoals omschreven in artikel 13.

Overige algemene bepalingen

Artikel 6 Bijzonder Trekkingsspel

6.1 Aan de Bijzondere Trekking wordt deelgenomen met één of meer loten met een willekeurig nummer in de loterij, waarbij de bepaling van de winnende lotnummer(s) zal plaatsvinden in één of meer trekkingen op 27 mei 2017.

Artikel 7 Minimumleeftijd

7.1 Personen onder de 27 jaar en derhalve geboren na 1 mei 1990 worden niet toegelaten als deelnemers aan de Bijzondere Trekking. Indien een persoon jonger is dan 27 jaar op de dag van de trekking van de Bijzondere Trekking dan was hij in de periode 2000 tot en met 2007 of ten tijde van de Koninginnedagloterij 2008 minderjarig en stond deelname aan Staatsloterij, Koninginnedagloterij en/of Oudejaarsloterij dan wel de Koninginnedagloterij 2008 in die periode niet voor hem open.

7.2 Wanneer een persoon die niet voldoet aan artikel 7.1 een prijs wint in de Bijzondere Trekking wordt deze gewonnen prijs niet uitgekeerd aan de betreffende persoon maar aan een door Staatsloterij B.V. te bepalen organisatie(s) met een maatschappelijk doel.

7.3 Staatsloterij B.V. neemt passende maatregelen om deelname door minderjarigen tegen te gaan.

Artikel 8 Prijs deelnamebewijs kansspelen

8.1 Aan de deelname aan de Bijzondere Trekking zijn geen kosten verbonden.

Artikel 9 Prijzenpakket

9.1 Staatsloterij B.V. maakt voorafgaand aan de uitgifte van de deelnamebewijzen het bij de Bijzondere Trekking behorende prijzenpakket bekend.

9.2 Het prijzenpakket wordt vastgesteld in overeenstemming met de aan Staatsloterij B.V. verleende vergunning en met de op Staatsloterij B.V. van toepassing zijnde overige wettelijke voorschriften.

Artikel 10 De trekking van de winnende combinaties

10.1 De trekking van de winnende lotnummers geschiedt in het openbaar. 

10.2 De trekking staat onder toezicht en verantwoordelijkheid van een notaris. De notaris constateert bij proces-verbaal het verloop van de trekking. Het proces-verbaal bevat de winnende combinaties en de trekkingsprocedure. 

10.3 De mechanische, elektrische en elektronische processen die gebezigd worden bij deelneming, prijsbepaling en vaststelling van de winnaars worden conform de vereisten van de vergunning van de Staatsloterij B.V. onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring en controle door één of meer door de minister van Veiligheid & Justitie aangewezen deskundigen of keuringsinstellingen.

10.4 De onderzoeken van de overeenkomstig het vorige lid aangewezen deskundigen of keuringsinstellingen, geschieden in ieder geval met het oog op het vaststellen van de betrouwbaarheid van de in het vorige lid bedoelde processen, alsmede het voorkomen van fraude en misbruik.

10.5 Staatsloterij B.V. is gerechtigd een trekking uit te stellen of af te gelasten indien naar haar oordeel een goed verloop van die trekking in gevaar dreigt te komen. Het besluit wordt indien mogelijk zo spoedig mogelijk gepubliceerd in tenminste twee landelijke dagbladen, met vermelding van de nieuwe datum van de trekking.

Artikel 11 Bekendmaking van de winnende combinaties

11.1 Staatsloterij B.V. maakt de winnende lotnummers van de Bijzondere Trekking binnen een week na de trekking bekend op de voor de Bijzondere Trekking van toepassing zijnde website, te weten www.staatsloterij.nl/bijzonderetrekking.

11.2 Indien de deelnemer dit wenst, stelt Staatsloterij B.V. kosteloos een afschrift van het door de notaris opgestelde proces-verbaal van de trekking van de Bijzondere Trekking ter beschikking aan de deelnemer.

Artikel 12 Basis voor de uitbetaling

12.1 Elke uitbetaling vindt uitsluitend plaats op basis van de gegevens zoals vastgelegd in het door de notaris opgestelde proces-verbaal van de trekking.

12.2 Aan gepubliceerde van het proces-verbaal afwijkende uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 Verkrijgen van een prijs

13.1 Staatsloterij B.V. bepaalt op welke wijze gewonnen prijzen kunnen worden verkregen. 

13.2 De deelnemer heeft uitsluitend recht op uitbetaling van een prijs die gevallen is op een deelnamebewijs dat na aanmelding als bedoeld in artikel 2 aan hem is uitgereikt.

13.3 Als Staatsloterij B.V. dit bepaalt, zijn prijzen betaalbaar:

  • a. op het door de deelnemer bij aanmelding als bedoeld in artikel 2 opgegeven IBAN-rekeningnummer dan wel op het IBAN-rekeningnummer van het bij aanmelding als bedoeld in artikel 2 door de deelnemer opgegeven organisatie met maatschappelijk doel voor zover het gaat om een prijs tot en met een bedrag van € 1.000 per deelnamebewijs;
  • b. op het door de deelnemer bij aanmelding als bedoeld in artikel 2 opgegeven IBAN-rekeningnummer voor zover het gaat om een prijs met een bedrag ter hoogte van €10.000 per deelnamebewijs;
  • c. bij het hoofdkantoor van Staatsloterij B.V. - of een andere door Staatsloterij B.V. aan te wijzen locatie - voor prijzen met een bedrag vanaf € 10.000 per deelnamebewijs.

Artikel 14 Wijze van uitbetaling van een prijs

14.1 Over de gewonnen prijzen zijn de deelnemers geen kansspelbelasting verschuldigd. Staatsloterij B.V. neemt - indien van toepassing - de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan.

14.2 Gewonnen bedragen zoals bedoeld in artikel 13.3 onder c van dit reglement worden uitbetaald door overschrijving van het bedrag op de door de deelnemer bij aanmelding conform artikel 2 opgegeven IBAN-bankrekeningnummer van de deelnemer van het winnende deelnamebewijs.

14.3 Er kunnen alleen uitbetalingen plaatsvinden op naam en IBAN- bankrekeningnummer van de deelnemer zoals opgegeven bij de aanmelding als bedoeld in artikel 2.

Artikel 15 Verval van het recht op uitbetaling van de prijs

15.1 Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.

15.2 De waarde van de prijzen waarvan het recht op uitbetaling is vervallen ingevolge artikel 15.1 worden gelijkelijk uitgekeerd aan de volgende organisaties met maatschappelijk doel: Spieren voor Spieren, het Ouderenfonds en Fonds Gehandicaptensport.

15.3 Er vindt onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid uitbetaling aan de deelnemer plaats in geval van verloren gegane deelnamebewijzen.

15.4 Uitbetaling op beschadigde deelnamebewijzen kan na onderzoek en goedkeuring door Staatsloterij B.V. uitsluitend plaatsvinden ten kantore van Staatsloterij B.V.


Artikel 16 Weigeren van de uitbetaling van de prijs

16.1 Staatsloterij B.V. is gerechtigd de uitbetaling van een prijs op te schorten indien Staatsloterij B.V. gerechtvaardigde twijfels heeft over het recht van de aanbieder van het deelnamebewijs over het deelnamebewijs en/of de prijs te beschikken dan wel indien de deelnemer niet voldoet aan de voorwaarden voor deelname zoals omschreven in dit reglement. Staatsloterij B.V. behoudt dit recht in ieder geval gedurende een (gerechtelijk) onderzoek naar de gegrondheid van die twijfels.

16.2 Staatsloterij B.V. is gerechtigd de uitbetaling van een prijs te weigeren indien uit onderzoek is gebleken dat de deelnemer niet voldoet aan de voorwaarden voor deelname zoals omschreven in dit reglement en/of een derde recht heeft op het deelnamebewijs en/of de prijs dan wel in geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Bijzondere Trekking. 

16.3 Indien zich het geval als bedoeld in het eerste lid voordoet, wordt de aanvang van de vervaltermijn als bedoeld in artikel 15 lid 1 opgeschort.

Artikel 17 Bescherming persoonsgegevens

17.1 Staatsloterij B.V. respecteert de privacy van iedere deelnemer en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld.

17.2 Persoonsgegevens van deelnemers worden door Staatsloterij B.V. verwerkt zoals beschreven in het Privacy beleid Bijzondere Trekking van Staatsloterij B.V. Dit Privacy beleid Bijzondere Trekking is gepubliceerd op www.staatsloterij.nl/bijzonderetrekking en het Privacy beleid Bijzondere Trekking is op te vragen bij Staatsloterij B.V.

Artikel 18 Aansprakelijkheid en overmacht

18.1 Niet of niet tijdige kennisgeving van het deelnamebewijs dan wel de deelnamebewijzen en/of de lotnummer(s) heeft geen enkele invloed op de trekking van de loten en de toewijzing van de prijzen. Staatsloterij B.V. en/of aan haar gelieerde partijen zijn niet aansprakelijk in het geval de kennisgeving van de lotnummertoewijzing de deelnemer niet of te laat heeft bereikt.

18.2 Het risico van het zoekraken of verloren gaan van deelnamebewijzen nadat deze in het bezit zijn gekomen van de deelnemer, berust bij de deelnemer.

18.3 Staatsloterij B.V. en/of aan haar gelieerde partijen zijn niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van (uit)betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen ingeschakeld door de deelnemers.

18.4 Staatsloterij B.V. en/of aan haar gelieerde partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor beperkingen die aan deelname langs direct elektronische weg gesteld kunnen worden ten gevolge van de algemene voorwaarden of andersoortige bepalingen van partijen waarvan de deelnemer voor zijn deelname langs direct elektronische weg afhankelijk is, en welke door de deelnemer zelf zijn ingeschakeld.

18.5 Staatsloterij B.V. en/of aan haar gelieerde partijen zijn niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Staatsloterij B.V. en/of aan gelieerde rechtspersonen is - zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was -, die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen, oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en/of ernstige storingen in de zaken van Staatsloterij B.V. en/of aan haar gelieerde partijen of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven.

18.6 Voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de website van Staatsloterij B.V. en/of aan haar gelieerde partijen, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, zijn Staatsloterij B.V. en/of aan haar gelieerde partijen niet aansprakelijk.

Artikel 19 Klachten

19.1 Alle klachten die verband houden met door Staatsloterij B.V. aangeboden Bijzondere Trekking dienen conform het daarvoor geldende Reglement Geschillencommissie middels het daarvoor ter beschikking gestelde klachtenformulier te worden gericht aan de ombudsman van Staatsloterij B.V. via:

de website www.staatsloterij.nl/bijzonderetrekking

of

ombudsman@nederlandseloterij.nl

of

Staatsloterij t.a.v. de ombudsman
Postbus 818
2700 AV Zoetermeer

19.2 Na reactie van de ombudsman van Staatsloterij B.V. dan wel bij het uitblijven van die reactie binnen een redelijke termijn op een klacht als bedoeld in artikel 19.1 kan de klacht conform het daarvoor geldende Reglement Geschillencommissie middels het daarvoor ter beschikking gestelde klachtenformulier worden voorgelegd aan de onafhankelijke Geschillencommissie.

19.3 Alleen klachten die worden ingediend conform het daarvoor geldende Reglement Geschillencommissie worden in behandeling genomen.